Etikos kodeksas trumpametražių filmų festivaliams

Trumpametražių filmų konferencijos etikos kodekse pateikiamos gairės festivaliams. Tikimasi, kad šios gairės bus naudingos festivaliams ir juose dalyvaujantiems filmų kūrėjams, publikai bei visai trumpametražių filmų pramonei.

Įžanga

• Mes pripažįstame skirtumą tarp trumpametražių filmų festivalių ir trumpametražių filmų renginių.
• Festivalis laikomas kultūriniu renginiu, kuriame kinas ir video įrašai laikomi meno rūšimi ir filmai arba video įrašai – meniniais kūriniais.
• Festivalio pagrindinis vaidmuo yra pristatyti dar neišleistus ar retus filmus; jo programos formatas gali apimti naujausius kūrinius, repertuarinius filmus arba retai platinamus filmus.
• Festivalis suteikia galimybe žiūrėti filmus iš meninės, sociologinės, istorinės perspektyvos.
• Festivalis tiksliai apibrėžia savitą ir originalią meno liniją, skatina savo pasirinkimus ir parodo savo tapatybę bei nuoseklumą.
• Festivalis gerbia kino kūrėjų darbą ir deda visas pastangas, kad kino kūrėjų darbai būtų parodyti originaliame formate su atitinkamais techniniais reikalavimais.
• Mes skatiname trumpametražių filmų festivalių bendradarbiavimą.
• Festivalio svarbus vaidmuo – sukelti ir skatinti žiūrovų susidomėjimą. Tam pasitelkiamos atitinkamos priemonės ir skatinama informacijos sklaida bei švietimas.

Rekomendacijos

1. Tarptautinis festivalis turi reprezentuoti tarptautiškumą:
1. 1. Anglų kalba turėtų būti festivalio pagrindinė kalba ir tai turi atsispindėti angliškame (dvikalbiame) kataloge ir oficialiuose dokumentuose.
2. 2. Tarptautiškumas taip pat turi atsispindėti atrinktų filmų įvairovėje, ypač konkursinių programų.
2. Pagrindinis festivalio tikslas – pritraukti dalyvauti kuo daugiau profesionalų ir bendros auditorijos. Festivalis turi laikytis tikslaus priėmimų skaičiaus.
3. Festivalio datos yra nustatomos pagal regioninį, nacionalinį ir tarptautinį festivalių kalendorių.
4. Bet kuriame festivalyje dokumentuose turi būti aiškiai nurodytos dalyvavimo sąlygos, įskaitant pagrindinius apdovanojimus, kvietimus, registracijos datas, pranešimų atrinktiems ar neatrinktiems dalyviams būdus.
5. Festivalis privalo turėti draudimą, kuris padėtų išvengti pažeidimų rizikos siunčiant ar gaunant skaitmenines laikmenas ar spausdintą medžiagą.
6. Atrinktus pretendentus festivalis privalo informuoti prieš keturias savaites iki renginio, o neatrinktus pretendentus – prieš dvi savaites iki renginio.
7. Festivalis privalo gerbti atrinktų ir visų pateiktų filmų autorines teises.
1. Filmų teisių turėtojai turi būti informuoti kurioje programos dalyje ir kiek kartų bus rodomas jų filmas.
2. Dėl kitų filmų rodymo, kurie neatitinka festivalio filmų trukmės nuostatų, turi būti susitarta iš anksto.
8. Festivalyje turi būti teikiamos žiniasklaidos paslaugos.
9. Festivalis turi turėti atspausdintą ir/arba elektroninį katalogą. Jame turi būti pateikta:
1. Kontaktinė filmų autorių informacija.
2. Žiuri nariai ir jų biografijos.
3. Apdovanojimų sąrašas ir suma, nurodant jų davėją.
4. Festivalio organizatorių kontaktinė informacija.
10. Festivalis turi pakviesti trumpametražių filmų direktorius (arba jų atstovus) ir sudaryti sąlygas svečių dalyvavimui – žurnalistams ir profesionalams (prodiuseriams, filmų platintojams, pirkėjams, programuotojams, festivalių organizatoriams). Atrinktų filmų direktoriams ar jų atstovams, filmų peržiūra festivalyje turėtų būti nemokama.
11. Festivalis visiems profesionalams turi nurodyti visų dalyvaujančių profesionalų sąrašą.
12. Visi konkursiniai filmai ir jų direktoriai turi turėti vienodą filmų peržiūrų skaičių bei kokybiškos peržiūrų sąlygos.
13. Konkursinių programų žiuri turi sudaryti ne mažiau kaip 3 asmenys, kurių daugumą yra filmų profesionalai ar kūrėjai. Kaip tarptautiniam festivaliui, siūloma, kad bent pusė žiuri narių būtų užsienio šalių atstovai.
14. Prizai gali būti piniginiai arba/ir paslaugos. Piniginiai prizai turi būti įteikti per dvi savaites nuo festivalio pabaigos. Festivalis turi nurodyti kam skiriami šie prizai.
15. Spaudos ir skaitmeninės duomenų laikmenos turi būti grąžinti per dvi savaites nuo festivalio pabaigos. Jei po festivalio vyksta tolimesnis filmų turas, turi būti sudarytas specialus susitarimas su filmų teisių turėtojais. Tai, kad filmas dalyvauja festivalyje, nesuteikia teisių jo rodyti po festivalio, net jei filmas ir laimėjo prizinę vietą. Festivalis neturi teisės perduoti filmo duomenų kitam festivaliui, bet filmo kūrėjo raštiško sutikimo.
16. Festivaliai yra skatinami sudaryti savo individualius archyvus: foto bibliotekos, plakatai, failai…